Pěvecký sbor Antonína Tučapského

Zvukové ukázky

CD se záznamem slavnostního koncertu z 25. května 1999 k 15. výročí VSPS a 100. výročí založení gymnázia ve Vyškově

1.  J. G. Handl Ecce quomodo ukázka CD se záznamem slavnostního koncertu k 15. výročí VSPS a 100. výročí založení gymnázia ve Vyškově
2.  T. L. da Vittoria O quam gloriosum  
3.  Orlando di Lasso Ave Maria  
4.  B. M. Černohorský Precatus est Moyzes  
5.  W. Byrd Ave verum corpus ukázka
6.  A. Bruckner Locus iste  
7.  P. I. Čajkovskij Tebe poem  
8.  R. Thompson Alleluia  
9.  Fr. Macek Pronošaše sja slovo Hospodně ukázka
10.  spirituál Deep River ukázka
11.  W. A. Mozart Korunovační mše C dur (KV 317)  

Účinkující:
Sólisté: soprán - Olga Procházková, členka Opery slezského divadla v Opavě, alt - Erika Šporerová, tenor - Jiří Halama, bas - Dalibor Hrda, členové Opery Národního moravskoslezského divadla v Ostravě.
Varhany: František Macek
Vyškovský smíšený pěvecký sbor a orchestr složený z vyškovských a brněnských hudebníků řídí Filip Macek.


Mozartova mše č. XVI v C dur je všeobecně známá pod názvem „Korunovační“, přičemž původ a důvod tohoto označení není zcela jistý. V autorově rodném Salzburgu se dosti věrohodně traduje, že byla zkomponována pro korunovaci milostivého mariánského obrazu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v nedalekém Maria-Plain, každoročně slavenou od roku 1751.
Originál rukopisu mše je v majetku Berlínské státní knihovny a nese datum dokončení - Salzburg, 23. březen 1779. Původní obsazení bez viol odpovídá tehdejším požadavkům na chrámovou hudbu. Violový part stejně jako přidaná flétna se objevují v opisu partitury, kterou vlastní Archiv společnosti přátel hudby ve Vídni a jsou zjevně připsány později cizí rukou.
Sevřená vnější forma a převažující homofonní (opak k polyfonní) vedení hlasů sboru (údajně na přání Mozartova zaměstnavatele arcibiskupa Colloreda), mají podíl na velké popularitě mše, která vedle Requiem platí za nejznámější Mozartovo církevní dílo.


Requiem je komponováno na obvyklé liturgické texty a dále na středověký text Sekvence (část mše za zemřelé), vztahující se k apokalyptickému Poslednímu soudu.

W. A. Mozart: Mše d moll (KV 626) Requiem W. A. Mozart: Mše d moll (KV 626) Requiem
1.  Requiem  
2.  Kyrie  
3.  Dies iræ  
4.  Tuba mirum  
5.  Rex tremendæ majestatis  
6.  Recordare  
7.  Confutatis  
8.  Lacrimosa  
9.  Offertorium  
10.  Hostias  
11.  Sanctus  
12.  Benedictus  
13.  Agnus Dei  
14.  Communio  
 
15.  Videoklip pořízený 4. listopadu 2000 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.  

Dirigent: Filip Macek
Sólisté: soprán - Olga Procházková, alt - Bohuslava Návratová, tenor - Ján Vaculík, bas - Dalibor Hrda


Volný překlad:
1. Requiem
Pokoj věčný dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Tobě náleží chvalozpěv na Siónu, Tobě ať je splněn slib z Jeruzaléma.
2. Kyrie
Pane, smiluj se
3. Dies iræ
Den hněvu, v němž vše mrtvé povstane z popela, jak předpověděl David se Sibylou. Strach a hrůza z budoucí chvíle.
4. Tuba mirum
Podivuhodná polnice vzbudí vše mrtvé a svolá ke trůnu Pána. Smrt a příroda se zděsí se všemi, kteří mají být souzeni. Podle knihy, v níž je vše, bude svět souzen.
5. Rex tremendæ majestatis
Králi hrůzné velebnosti, neseš spásu jen skrze svou milost, spas i mne, prameni zbožnosti a spravedlnosti.
6. Recordare
Rozpomeň se, Jesu, i na mne. Můj život je Tvým, i pro mne jsi trpěl na kříži, kéž to nebylo nadarmo.
7. Confutatis
Až odvrhneš zlé od plamenů, povolej mne k sobě. Volám Tě, srdce plné pokory, ochraň mne ve smrti.
8. Lacrimosa
Slzavý bude den, kdy vše vstane z popela, aby bylo souzeno. Ušetři je, Pane, daruj jim pokoj.
9. Offertorium
Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvoboď duše všech věrných zemřelých od útrap pekla, od propasti, vysvoboď je z tlamy lví.
10. Kyrie
Přinášíme Ti, Pane, oběti a chválu, Ty je přijmi i za duše, na které dnes vzpomínáme.
11. Sanctus
Svatý je Pán zástupů, nebe i země jsou plny Tvé slávy.
12. Benedictus
Blahoslavený, kdo přichází ve jménu Páně.
13. Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj jim pokoj.
14. Communio
Světlo věčné ať jim svítí, Pane, s Tvými svatými navěky, neboť jsi dobrotivý.

Video Sklep Mutěnice 2008